วิพากษ์ตัวบทและอำนาจของแบบฟอร์ม TQF

 

 

 

ยุกติ มุกดาวิจิตร
เผยแพร่ครั้งแรกในวิภาษา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ลำดับที่ 26 (1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2553)


 

เกริ่นนำ

ผมเข้าใจว่าหลักการต่างๆ ของ TQF ได้รับการคิดค้นมาอย่างดี มีฐานการคิดการทำงานที่นำมาจากประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่อย่าลืมว่าการศึกษาแต่ละที่มีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันกรอบมาตรฐานของแต่ละที่จึงไม่สามารถนำมาใช้กับที่อื่นๆ ได้ และโปรดพิจารณาด้วยว่า หากกรอบมาตรฐาน TQF ดีจริง คงไม่มีคณาจารย์ตั้งแต่ศาสตราจารย์ถึงอาจารย์หลายๆ ท่าน และหลายท่านมีตำแหน่ง มีบทบาทในการบริหารงานวิชาการมากมาย ตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารในสภามหาวิทยาหลายแห่ง ลุกขึ้นมาคัดค้าน ฉะนั้นคงไม่ใ่ช่เพียง “ไม่เข้าใจ” (ดังที่ผู้แทนสกอ.มักเข้าใจเช่นนั้น) แต่ “ไม่เห็นด้วย” และ “คัดค้าน” ด้วยการตระหนักถึงปัญหาในระดับหลักการและปรัชญาการศึกษา ไม่ใช่เรื่องจุกจิกเล็กน้อย หรือเรื่องขี้คร้านที่จะทำงานเอกสาร

ในข้อเขียนนี้ ผมขอตั้งข้อสังเกตต่อหลักการและเนื้อหาต่างๆ ของ TQF บทความนี้ต้องการวิพากษ์ TQF ในฐานะที่มันเป็นตัวบทของ “วาทกรรมการศึกษา” ประเภทหนึ่ง ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติและความคิดในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา วาทกรรมการศึกษาของ TQF วางอยู่บนจิตนาการของมนุษย์ สังคม และการศึกษาแบบหนึ่ง ซึ่งขัดแย้ง ไม่เหมาะสม และกลับจะเป็นการทำลายมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน หากชุมชนวิชาการไทยจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานนี้ เราจะแข่งกันด้อยมาตรฐาน มีมาตรฐานการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ หรือแม้แต่ต่ำกว่าการศึกษาระดับชาติที่มีอยู่เดิม

เพื่อชี้ให้เห็นปัญหาของการนำ TQF ไปปฏิบัติ และจะก่อปัญหาต่อเนื่องจนเกิดการอวสานของมหาวิทยาลัยไทย ผมขอวิจารณ์ TQF ว่า ประการแรก TQF เป็นกรอบมาตรฐานเชิงเดี่ยวที่ไม่เหมาะสมกับการศึกษาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ประการที่สอง TQF แทรกแซงความเป็นอิสระทางวิชาการ ประการที่สี่ TQF ล้าหลังทางวิชาการ ไม่ได้มาตรฐาน ประการสุดท้าย ผมจะนำเสนอประเด็นเหล่านี้ พร้อมๆกับชี้ให้เห็นปัญหาของแบบฟอร์ม มคอ. ต่างๆ ตั้งแต่มคอ. 1 ถึง มคอ. 7 และจะนำประสบการณ์การใช้ TQF กับหลักสูตรที่ผมมีส่วนบริหารที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มานำเสนอ

 

อ่านฉบับเต็มที่นี่

[gview file=”https://sasa.in.th/wp-content/uploads/2012/09/yukti-TQF.pdf” height=”780px” width=”100%” save=”1″]

Copyright © 2017. All rights reserved.