การประชุมวิชาการว่าด้วยความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทย สิทธิ อำนาจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย || สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม (สสมส.)
มหาวิทยาลัยมหิดล || สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง

ความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทยกับการแข่งขันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติ: สิทธิ อำนาจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30-17.30 น.

กำหนดการ

ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น. (ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลอังกฤษเป็นไทยโดยใช้หูฟัง)

กล่าวเปิด โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปาฐกถานำ World Class Universities: A Reflection

โดย Professor Rui Yang University of Hong Kong

Panel Discussion Quality Assurance and Marketization of Education

Professor Surichai Wankaew (Chulalongkorn University)
Professor MOK, Ka Ho Joshua (The Hong Kong Institute of Education)
Professor Thongchai Winichakul (University of Wisconsin, Madison)

ภาคบ่าย 13.00 – 17.30 น. (ประชุมเป็นภาษาไทย มีล่ามแปลไทยเป็นอังกฤษแบบใช้หูฟัง)

การอภิปราย เรื่อง การเมืองว่าด้วยการประกันคุณภาพ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย: อำนาจ สิทธิ และความรับผิดชอบต่อสังคม

ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ (ราชบัณฑิต)
ศ.นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช (ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [กกอ.] และนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล)
ดร.อุทัย ดุลยเกษม (อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร)

การอภิปรายเรื่อง ว่าด้วย TQF และข้อควรพิจารณา

ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รัตนา แซ่เล้า (นักศึกษาปริญญาเอก Columbia University)
ภัทรนันท์ ลิ้มอุดมพร (ตัวแทนนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การอภิปรายเรื่อง มาตรฐานวิชาการ: ข้อเสนอจากสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและรัฐศาสตร์

รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ (คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผศ.จิราภา วรเสียงสุข (คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ (คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ข้อเสนอจากคณะกรรมการจัดประชุม: รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ฟรี ! สำรองที่นั่งด่วนที่ โทร 02-4410201-4 ต่อ 409 หรือ 081-9127430 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

Copyright © 2017. All rights reserved.