discourse

วิพากษ์ตัวบทและอำนาจของแบบฟอร์ม TQF

ยุกติ มุกดาวิจิตร || บทความนี้ต้องการวิพากษ์ TQF ในฐานะที่มันเป็นตัวบทของ “วาทกรรมการศึกษา” ประเภทหนึ่ง ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติและความคิดในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา วาทกรรมการศึกษาของ TQF วางอยู่บนจิตนาการของมนุษย์ สังคม และการศึกษาแบบหนึ่ง ซึ่งขัดแย้ง ไม่เหมาะสม และกลับจะเป็นการทำลายมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน

Copyright © 2017. All rights reserved.