CCSCS

เสวนาวิชาการ คน ค้น คน: จริยธรรมในการทำงานทางมานุษยวิทยา

จัดโดย สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส.) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Copyright © 2017. All rights reserved.