จักรกริช สังขมณี

Science, Technology and Anthropology: (Post) Actor-Network Theory, Ontology and Multi-Species Ethnography

บรรยายวิชาการสาธารณะ โดย Atsuro Morita (Osaka University) ||Casper Bruun Jensen (IT University of Copenhagen) วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.

Copyright © 2017. All rights reserved.