ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม

ภาพจากการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจเรื่อง “ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาครับ

Copyright © 2017. All rights reserved.