นิติ ภวัครพันธุ์: ชวนถกเรื่อง ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’

niti 2558

ภาพ: อนรรฆ พิทักษ์ธานิน

หนังสือเล่มปฐมฤกษ์ในชุด “ตำราสังคมศาสตร์เคล็ดไทย-สสมส.

ชวนถก ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’

โดย
รศ. ดร. นิติ ภวัครพันธุ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดพิมพ์โดย
สำนักพิมพ์ศยาม ร่วมกับ
สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส. || SASA)

ชวนถก ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’ ซึ่งแต่งโดย นิติ ภวัครพันธุ์ เป็นงานเขียนเกี่ยวกับแนวคิดและวิวาทะเรื่อง “ชาติพันธุ์” (ethnicity) ในแวดวงมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดยใช้กรณีศึกษาในสังคมหลายแห่งเป็นตัวอย่างในการอภิปราย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต โดยพาดพิงถึงกรณีต่างๆ ทั้งในบริเวณภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรของภูมิภาคนี้อีกด้วย

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาต้นฉบับ (reader) ซึ่งระบุว่า “มีลักษณะพิเศษอย่างน้อย 4 ประการด้วยกัน

  1. นี่นับเป็นตำราที่รวบรวมทั้งแนวคิดและข้อถกเถียงที่เป็นพื้นฐานและที่ทันสมัย ตำรานี้ได้แนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับข้อถกเถียงดั้งเดิมของการศึกษาด้านนี้ ไล่มาจนกระทั่งแนวคิดร่วมสมัยต่างๆ ผู้อ่านจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับนักคิดนักวิชาการด้านชาติพันธุ์ศึกษาที่สำคัญๆ อย่างไม่ตกหล่น นับได้ว่าใช้เป็นตำราสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านนี้ได้เป็นอย่างดี
  2. อย่างไรก็ดี ตำรานี้เลือกที่จะชี้ให้เห็นความเลื่อนไหล ความสำพันธ์เชิงอำนาจ ลักษณะเชิงการเมือง และความยอกย้อนไม่เป็นสารัตถะแน่ชัดตายตัวของความเป็นชาติพันธุ์ ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้าสำหรับการศึกษาด้านนี้ในปัจจุบัน
  3. หนังสือนี้เป็นตำราที่เสนอตัวอย่างด้านชาติพันธุ์ศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเชื่อมโยงและเปรียบเทียบกับตัวอย่างจากที่อื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเด่นที่การรวบรวมและทดลองสร้างข้อถกเถียงด้านชาติพันธุ์ศึกษาจากกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ 2 กลุ่มคือ มลายูและไท/ไต
  4. หนังสือนี้เป็นตำราที่น่าติดตาม ทั้งๆ ที่มีการเรียบเรียง มีการอ้างอิงอย่างรัดกุมในฐานะงานเขียนทางวิชาการ แต่อาจารย์นิติก็เขียนเล่าเรื่องราวอย่างสนุกสนาน ชวนให้ติดตาม ในแง่นี้จึงสามารถใช้ได้ทั้งเป็นตำราในวิชาเรียน เป็นตำราอ้างอิงทางวิชาการ และเป็นหนังสืออ่านสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาด้านนี้”

โครงการจัดพิมพ์ ตำราสังคมศาสตร์เคล็ดไทย-สสมส. จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่สนใจในเรื่องชาติพันธุ์ และหวังว่าจะมีคุณูปการต่อการอภิปรายและถกเถียงในวงการสังคมศาสตร์ไทยอีกด้วย

Copyright © 2017. All rights reserved.