ตำราสังคมศาสตร์เคล็ดไทย-สสมส.

หนังสือในชุดนี้ตีพิมพ์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักพิมพ์ศยาม บริษัท เคล็ดไทย จำกัด และสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส. || SASA) โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตหนังสือที่สามารถใช้เป็นตำราด้านสังคมศาสตร์ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักพิมพ์ศยาม บริษัท เคล็ดไทย จำกัด และ สสมส. เห็นว่าในขณะที่การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ในบ้านเราได้ขยายตัวมากขึ้น แต่หนงัสือตำราที่เป็นภาษาไทยในด้านนี้ยังมีจำนวนน้อย และบางครั้งเนื้อหาสาระก็กระจัดกระจาย หรืออาจไม่ตรงกับสาขาวิชานั้นๆ นัก

จุดประสงค์ของหนังสือชุดนี้ นอกจากต้องการผลิตหนังสือตำราภาษาไทยด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาร่ำเรียนในสาขาวิชานี้และบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาความรู้แล้ว ยังมุ่งหวังที่จะสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดวิวาทะ โดยเฉพาะด้านทฤษฎีและแนวคิดใหม่ๆ ที่อภิปรายกันในวงวิชาการต่างประเทศ และส่งเสริมให้นักวิชาการไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ผลิตผลงานด้านตำรา ทั้งที่เป็นตำราพื้นฐานและตำราแนวทฤษฎีใหม่ๆ หรือประเด็นที่เป็นวิวาทะร่วมสมัยด้านสังคมศาสตร์

หนังสือในชุด “ตำราสังคมศาสตร์เคล็ดไทย-สสมส.” จึงมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานทางวิชาการที่มีการพิจารณาและตรวจสอบ กล่าวคือ หนังสือในชุดนี้เขียนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ และผ่านกระบวนการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาต้นฉบับ (reader) ที่มีความรู้ในสาขาวิชาเหล่านี้ มีการปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับ (revision) ตามความเห็นและคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิฯ จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำราในการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย

Copyright © 2017. All rights reserved.