ดร.พัฒนา กิติอาษา (พ.ศ. 2511 – 2556)

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ดร.พัฒนา กิติอาษา

ข้อเขียนไว้อาลัยจำนวนหนึ่งนำมารวบรวมไว้ ณ ที่นี้ ส่วนหนึ่งเพื่อแสดงความอาลัยต่อ ดร.พัฒนา และอีกส่วนหนึ่งเพื่อบอกกล่าวถึงกิจกรรมทางวิชาการที่สมาคมฯ จะดำเนินการต่อไป

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของ ดร.พัฒนาต่อวงวิชาการ ดร.รัตนา โตสกุล แห่งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อาสาเป็นผู้ประสานงานโครงการ “Why Can’t It Be Me?” ร่วมกับสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม เพื่อดำเนินการ:-

(1) รวบรวมข้อเขียนไว้อาลัยจัดพิมพ์เป็นหนังสือ

(2) คัดเลือกผลงานของ ดร.พัฒนา มาตีพิมพ์ (อ่านผลงานบางส่วน ของ ดร.พัฒนา กิติอาษา จาก คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ ที่นี่) และ

(3) จัดการสัมมนาแสดงความเห็นต่อคุณูปการของผลงาน ดร.พัฒนาด้านต่างๆ

โปรดติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมดังกล่าวต่อไปที่นี่และที่เฟซบุุ้คของสมาคมฯ

Copyright © 2017. All rights reserved.