หนังสือใหม่: สู่วิถีอีสานใหม่ โดย ดร.พัฒนา กิติอาษา

pattana 2014 orange

 

สำนักพิมพ์วิภาษา แจ้งข่าวหนังสือ สู่วิถึอีสานใหม่ (Isan Becoming: Agrarian Change and the Sense of Mobile Community in Northeastern Thailand) จัดพิมพ์จำนวนจำกัดเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เขียน: ดร.พัฒนา กิติอาษา กำหนดเสร็จสมบูรณ์ประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนสิงหาคม

สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำในเครือสายส่งเคล็ดไทย หรือสั่งซื้อโดยตรงผ่านเฟซบุ้คนิตยสารวิภาษา


คำนำ

ผู้เขียนเรียบเรียงเอกสารชุดนี้ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการและงานแสดงมุทิตาจิต เรื่อง “ท้องถิ่นข้ามแดน ข้ามแดนท้องถิ่น” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2555 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรณ อาจารย์ ดร.อภิราดี จันทร์แสง และคณะทำงานที่ให้เกียรติเชิญผู้เขียนเข้าร่วมนำเสนอสาระสำคัญของเอกสารชุดนี้ในเวทีการประชุมดังกล่าว

ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับบรรณารักษ์ของห้องสมุดสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (สิงคโปร์) ที่ได้อำนวยความสะดวกในการค้นคว้าหนังสือและเอกสารต่างๆ ด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพและมนุษยสัมพันธ์อันน่าประทับใจ

อาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์ ได้กรุณาให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดความอ่าน และช่วยเหลือในการค้นคว้าเอกสารข้อมูลต่างๆ สำหรับการเขียนเอกสารวิชาการชุดนี้มาตั้งแต่เริ่มแรก อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจ และอาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุลให้ความช่วยเหลือในระหว่างการค้นคว้าเอกสารที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อารดา พงค์สุพรรณ์ จากสมาคมเพื่อนแรงงานไทย (สิงคโปร์) กรุณาให้ผู้เขียนยืมนวนิยายเรื่อง ลูกอีสาน ฉบับนักเรียน จากห้องสมุดส่วนตัวของเธอ การที่ผู้เขียนได้อ่านทบทวนเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้อีกรอบที่ประเทศสิงคโปร์ย่อมมีความหมายอย่างลึกซึ้งสำหรับนักเรียนมานุษยวิทยาอีสานศึกษาที่ทำงานไกลบ้านมานานหลายปี ขอขอบคุณพี่น้องชาวสมาคมเพื่อนแรงงานไทย (สิงคโปร์) เป็นพิเศษที่มอบข้อมูลความรู้ว่าด้วยชีวิตไทยไกลบ้านและมิตรภาพอันอบอุ่นแก่ผู้เขียนและครอบครัวอย่างไม่เคยขาดเกิน น่าน แทน และตุ๊กตาช่วยให้กำลังใจ และสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมกับการนั่งครุ่นคิดและขีดเขียนเอกสารวิชาการชุดนี้ด้วยความสนุกสนานรื่นรมย์

ผู้เขียนหวังว่า เอกสารวิชาการชุดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนร่วมวงวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้อ่านทั่วไปที่สนใจการแสวงหาคำอธิบายใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึกษาปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยของชุมชนหมู่บ้านภาคอีสานตามสมควรแก่เหตุและผล ส่วนความผิดพลาดและข้อบกพร่องต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารวิชาการชุดนี้ย่อมตกเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเพียงลำพัง

พัฒนา กิติอาษา
West Coast Crescent,
Singapura
June 2012

pattana 2014 green

สารบัญ

คำนำ
ความย่านกับความอยากของพัฒนา กิติอาษา: บทนำเสนอ
โดย ทวีศักดิ์ เผือกสม และ ชนิดา เผือกสม

บทที่ 1 บทนำ: จิลส์ เดอลูซ กับ คำพูน บุญทวี
บทที่ 2 สังเขปวิธีวิทยา
บทที่ 3 การพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎี
บทที่ 4 รื้อสร้างตำนานอีสานเก่า
บทที่ 5 จากอีสานถึงสิงคโปร์: กรณีศึกษาท้องถิ่นข้ามแดน
บทที่ 6 อนิจลักษณ์ของชุมชนอีสานใหม่
บทที่ 7 บทสรุป

บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน

Copyright © 2017. All rights reserved.