ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โสมสุดา ลียะวณิช

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โสมสุดา ลียะวณิช ที่ท่านได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556
สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 1) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556


เรียน ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


เรื่อง ขอแสดงความยินดีที่ท่านรับตำแหน่งผู้อำนวยการ


สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส.) ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับการสรรหามาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) และขอขอบคุณแทนประชาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม ที่ท่านยินดีสละความสะดวกสบายส่วนตนเข้าดำรงตำแหน่งนี้

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส.) เพิ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สสมส. ก่อตั้งจากความร่วมมือของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาจากหลายสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น สสมส. ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และเพื่อเป็นเวทีวิชาการของนักวิชาการในสาขานี้และสาขาที่ใกล้เคียง แม้เพิ่งจะก่อตั้งขึ้น คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯ ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับ ศมส. อย่างเสมอมา

สสมส. ชื่นชมบทบาทนำทางวิชาการด้านมานุษยวิทยาของ ศมส. เป็นอย่างยิ่ง ผลงานสำคัญๆ ของ ศมส. ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น การประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาที่ ศมส.จัดขึ้น การพิมพ์ตำราใหม่ๆ ทางมานุษยวิทยาโดย ศมส. และการให้การบริการห้องสมุดของศมส. ซึ่งกล่าวได้ว่าในขณะนี้ ห้องสมุด ศมส. นับเป็นห้องสมุดด้านมานุษยวิทยาที่ก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนั้น ในด้านของการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างวิชาการทางด้านมานุษยวิทยากับสังคมโดยกว้าง เป็นต้นว่าการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บทบาทด้านนี้ของ ศมส. ได้ทำให้วิชาการด้านมานุษยวิทยาไม่ห่างเหินจากสังคม ยิ่งกว่านั้น หลายต่อหลายครั้งที่ ศมส.แสดงบทบาทนำเสนอประเด็นสาธารณะแก่สังคม เป็นต้นว่า ประเด็นการศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุ ประเด็นการทำความเข้าใจความขัดแย้งในสังคมไทย ประเด็นสิทธิวัฒนธรรม ประเด็นพหุวัฒนธรรม ประเด็นเพศสภาวะ ประเด็นประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนประเด็นมานุษยวิทยาสาธารณะ เช่น มานุษยวิทยาเดินดิน ได้แสดงให้เห็นว่า ศมส. มีจุดยืนในการนำวิชาการไปรับใช้สังคมอย่างแท้จริง

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยามยินดีให้ความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทนำของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เสมอ สสมส.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศมส. ภายใต้การนำของท่านจะส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น สมดังกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระดำรัสแสดงไว้ที่ ศมส. ซึ่งกลายมาเป็นวิสัยทัศน์ของ ศมส. ในปัจจุบันว่า “ให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษยชาติทั้งมวล มนุษย์จะได้เข้าใจตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข”


ขอแสดงความนับถือ
ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์
นายกสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

Copyright © 2017. All rights reserved.