สมาชิก SASA ได้รับทุนไปทำงานวิชาการระดับนานาชาติ

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสมาคมฯ ในโอกาสที่ได้รับทุนไปทำงานวิชาการ ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2557-2558 (ค.ศ.2014-2015)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการและประชาสัมพันธ์​ สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

jakkrit sangkhamanee

ได้รับการคัดเลือก จาก Korea Foundation for Advance Studies (KFAS) ให้ได้รับการสนับสนุนในการไปทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกภายใต้โครงการ International Scholar Exchange Fellowship ณ Institute of East Asian Studies, Sogang University กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กันยายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558) ภายใต้หัวข้อวิจัย “Conceptualising Southeast Asian Borders and Boundaries: The Contrivance and Multiplication of Issue, Concept, and Methodology” งานวิจัยชิ้นนี้เป็นความพยายามในการรวบรวมและสังเคราะห์งานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ “ชายแดน” และ “พรมแดน” จากหลากหลายสาขาในสังคมศาสตร์ และทำความเข้าใจพลวัตของแนวคิด ประเด็น และวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และผู้คนที่ชายแดนโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลจากการวิจัยในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการในการเปิดพื้นที่การศึกษาชายแดนอย่างเป็นระบบ และนำเสนอข้อถกถียงเชิงความคิดและกรณีศึกษาที่มากขึ้นในรูปของตำราพื้นฐานและบทความในวารสาร TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia ซึ่งตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการและปฏิคม สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

pinkaew

ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้รับทุน Fulbright Visiting Fellowship เพื่อไปสอนวิชา Borderland and Ethnic Minorities in Mainland Southeast Asia ณ Southeast Asia Center มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในภาคการศึกษา Fall 2014 และได้รับทุน Visiting Scholar Program ประจำปี 2014-2015 จาก Harvard Yenching Institute (HYI) ไปเขียนงานวิจัยเรื่อง “Cards, Colors, and the Culture of Identification” ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในภาคการศึกษา Winter and Spring 2015


อาจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการและเหรัญญิก สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

aranya

ได้รับทุน Visiting Scholar Program ประจำปี 2014-2015 ของ Harvard Yenching Institute (HYI) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำวิจัยหลังปริญญาเอก และเข้าร่วม “โครงการไทยศึกษา” (Thai Studies Program) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 10 เดือน

หัวข้อของการวิจัยครั้งนี้ คือ “การเคลื่อนย้ายของชาวจีนอพยพรุ่นใหม่ ระบบกวนซีชายแดนและอิทธิพลของรัฐจีนบริเวณชายแดนลุ่มนํ้าโขง” (New Chinese Migration, Border Guanxi and the China’s Influence in Mekong Border) เป็นการศึกษากลุ่มคนจีนอพยพรุ่นใหม่ในบริบทการเรืองอำนาจของประเทศจีนต่อลุ่มน้ำโขง โดยใช้กรณีศึกษากลุ่มคนจีนอพยพรุ่นใหม่ที่เข้ามายังชายแดนภาคเหนือของไทย

ส่วนการเข้าร่วม “โครงการไทยศึกษา” นั้น เป็นผลมาจากเมื่อปลายปี ค.ศ.2013 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ก่อตั้ง “โครงการไทยศึกษา” (Thai Studies Program) ขึ้น โดยมี Professor Michael Herzfeld ศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยาที่ทำงานวิจัยในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน เป็นผู้ประสานงานหลัก โดยโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกาและมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความร่วมมือด้านไทยศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในส่วนนี้นักวิชาการไทยที่ได้รับทุนจาก HYI ดังกล่าวจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานช่วยประสานงานโครงการดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ

 

Copyright © 2017. All rights reserved.