สัมมนาวิชาการ สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาไทย: บททบทวน ข้อท้าทาย และนัยเชิงนโยบาย

ใบปิด: สรัช สินธุประมา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส.)
ในโครงการการประเมินคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอนด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โครงการวิจัย ย้อนพินิจการประกันคุณภาพอุดมศึกษาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาไทย:
บททบทวน ข้อท้าทาย และนัยเชิงนโยบาย

ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30-15.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาล่วงหน้า (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ติดต่อ คุณศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม || อีเมล์: clerapatra [at] gmail.com


ศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตลอดจนศาสตร์สาขาอื่นๆ ในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มักได้รับการวิจารณ์จากสถาบันที่ทำหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพวิชาการ อาทิ สกอ.ว่า ขาดมาตรฐานกลางที่สามารถนำมาใช้วัดคุณภาพที่เป็นมาตรฐานได้ แม้ว่าสถาบันต่างๆ ที่มีการเรียนการสอน และงานวิจัยในด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นคณะต่างๆที่มีหลักสูตรด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตลอดจนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา จะจัดงานประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอย่างสม่ำเสมอก็ตามที งานวิชาการต่างๆที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่าง ก็มิได้มีการนำมาใช้เพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินในทางคุณภาพแต่อย่างใด ผลก็คือ ศาสตร์ในด้านนี้ มักถูกประเมินด้วยกรอบเดียวกันกับศาสตร์ในสายวิทยาศาสตร์ ที่มีฐานคิดในเชิงปริมาณ หรือวัดผลสำเร็จในเชิงการพาณิชย์ แต่เนื่องจากธรรมชาติของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานั้น มิได้มุ่งสร้างชิ้นผลงานในเชิงปริมาณ หรือมุ่งป้อนตลาดแรงงาน ผลงานในทางวิชาการในสายนี้ จึงได้รับการประเมินว่าต่ำเสมอ

กล่าวได้ว่า การสร้างระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษา ที่คำนึงถึงความหลากหลายและแตกต่างทั้งในแง่ธรรมชาติและเป้าหมายวิชาการ เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างจริงจังในอุดมศึกษาไทย ขณะที่กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในแง่การเรียนการสอน และการวัดผลงานวิชาการมีหลักการพื้นฐานและแนวทางในเชิงปริมาณทั้งสิ้น ทั้งยังมีความโน้มเอียงในการประเมินในเชิงวิทยาศาสตร์ และมิได้สะท้อนความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการอันหลากหลายที่ดำรงอยู่ในอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะเฉพาะของศาสตร์ในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบ่มเพาะความคิดและพัฒนาการทางปัญญาของสมาชิกในสังคมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความละเอียดอ่อนต่อชีวิต และความเป็นไปในทางสังคมในมิติต่างๆ และตอบสนองต่อสังคมในด้านต่างๆ ที่มีความแตกต่างอย่างมากจากศาสตร์ที่เน้นวิชาชีพอื่นๆ

โครงการประชุมวิชาการ “สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาไทย: บททบทวน ข้อท้าทาย และนัยเชิงนโยบาย” จัดขึ้นโดย โครงการวิจัย ย้อนพินิจคุณภาพอุดมศึกษาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส.) ในโครงการ การประเมินคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอนด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยการสนับสนุนของสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อทบทวนงานในด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั้งการเรียนการสอน และงานวิจัย ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีการเรียนการสอนด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยข้อมูลที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ มาจากงานวิจัยที่คณาจารย์ในเครือข่ายนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาได้ทำการศึกษา และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์เกณฑ์ทางวิชาการที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการผลิตงานวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตลอดจนคุณูปการของศาสตร์สายนี้ ทั้งต่อวงวิชาการและต่อสังคม ที่จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากรอบคิดเชิงมาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศในระดับนโยบายต่อไป


กำหนดการ

08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.
กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน
ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ || นายกสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสียงสุข || คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.00 – 12.00 น.
คุณภาพของหลักสูตรและงานวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในไทย: บทสังเคราะห์

ช่วงที่ 1 (09.00 – 10.30 น.)
นำเสนอโดย

  • อาจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รองศาสตราจารย์ ดร. นิติ ภวัครพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์ สลิสา ยุกตะนันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์ อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล

ช่วงที่ 2 (10.30 – 12.00 น.)

นำเสนอโดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์ ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อาจารย์ นัฐวุฒิ สิงห์กุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อาจารย์ อมต จันทรังษี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิติ ภวัครพันธุ์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.
ประสบการณ์การพัฒนากรอบคิดมาตรฐานด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

กรอบคิดมาตรฐานด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา: บทเสนอเชิงนโยบาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร

14.00 – 14.45 น.
ร่วมสนทนาและเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ทบทวน-ท้าทาย สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาไทย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร

14.45 – 15.00 น.
สรุปและกล่าวปิดการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

Copyright © 2017. All rights reserved.