4 ทศวรรษมานุษยวิทยาวังท่าพระ

SU anthro 40th

 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร่วมกับ

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม
(Siamese Association of Sociologists and Anthropologist, SASA)

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ

4 ทศวรรษมานุษยวิทยาวังท่าพระ

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
เวลา 8.00 -16.30 น.
ณ หอประชุม 304 และโถงล่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 


ลงทะเบียนล่วงหน้า (รับจำนวนจำกัด) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์
สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร. 0 2221 7777
อีเมล์ walaiporn.poo [at] gmail.com


กำหนดการ

08.00 น. ลงทะเบียน

08.30 น.
พิธีเปิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี
ของภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม
มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
อาจารย์ผู้บุกเบิกก่อตั้งภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.00 น.
เสวนาประกอบภาพถ่าย
“Fieldworker”

รองศาสตราจารย์ ชนัญ วงษ์วิภาค
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.30 น.
เสวนาวิชาการ
“สะท้อนอดีต พินิจตัวตนมานุษยวิทยาวังท่าพระ”

อาจารย์ พุฒ วีระประเสริฐ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ ฐานดี
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย
อาจารย์ นัฐวุฒิ สิงห์กุล
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ “40 ปีมานุษยวิทยาวังท่าพระ”

13.00 น.
เสวนาวิชาการ
“พื้นที่และสนามทางมานุษยวิทยา ณ ปัจจุบัน”

รองศาสตราจารย์ ดร. นิติ ภวัครพันธุ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์นาตยา อยู่คง
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ พึ่งประชา
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

14.30 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45 น.
เสวนาวิชาการศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
“วิถีทางแห่งมานุษยวิทยาวิธี”

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
นักวิชาการอิสระ
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
สำนักพิมพ์ Unfinished Project Publishing
ณัฐทิชา แสงสถิตธรรม และ นภกานต์ คำภีระ
นักศึกษาสาขาวิชาเอกมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 4 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการโดย ขนิษฐา คันธะวิชัย
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.00 น.
ปัจฉิมกถา
“แลไปข้างหน้ากับมานุษยวิทยา”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 


ของที่ระลึก (จำนวนจำกัด) หนังสือ สาส์นมานุษยวิทยา “40 ปีมานุษยวิทยาวังท่าพระ”
รวมบทความวิชาการจากคณาจารย์และศิษย์เก่าภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2017. All rights reserved.