TQF

การประชุมวิชาการว่าด้วยความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทย สิทธิ อำนาจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 จัดโดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย || สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม (สสมส.) || มหาวิทยาลัยมหิดล || สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิพากษ์ตัวบทและอำนาจของแบบฟอร์ม TQF

ยุกติ มุกดาวิจิตร || บทความนี้ต้องการวิพากษ์ TQF ในฐานะที่มันเป็นตัวบทของ “วาทกรรมการศึกษา” ประเภทหนึ่ง ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติและความคิดในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา วาทกรรมการศึกษาของ TQF วางอยู่บนจิตนาการของมนุษย์ สังคม และการศึกษาแบบหนึ่ง ซึ่งขัดแย้ง ไม่เหมาะสม และกลับจะเป็นการทำลายมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) กับวิกฤตมหาวิทยาลัยไทย

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี || TQF ไม่ใช่เครื่องมือในการประกันคุณภาพอย่างที่มักกล่าวอ้างกัน หากแต่เป็นกระบวนการแทรกแซงของรัฐเพื่อควบคุมอุดมศึกษาผ่านสถาบันเช่น สกอ.

Copyright © 2017. All rights reserved.