news

หนังสือใหม่: สู่วิถีอีสานใหม่ โดย ดร.พัฒนา กิติอาษา

สำนักพิมพ์วิภาษา แจ้งข่าวหนังสือ สู่วิถึอีสานใหม่ (Isan Becoming: Agrarian Change and the Sense of Mobile Community in Northeastern Thailand) จัดพิมพ์จำนวนจำกัดเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เขียน: ดร.พัฒนา กิติอาษา กำหนดเสร็จสมบูรณ์ประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนสิงหาคม

สมาชิก SASA ได้รับทุนไปทำงานวิชาการระดับนานาชาติ

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสมาคมฯ ในโอกาสที่ได้รับทุนไปทำงานวิชาการ ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2557-2558 (ค.ศ.2014-2015)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โสมสุดา ลียะวณิช

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โสมสุดา ลียะวณิช ที่ท่านได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556

การจดทะเบียนสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA)

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA) ขอแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งสมาคมฯ ว่า ขณะนี้สมาคมฯ ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

Copyright © 2017. All rights reserved.