events

การประชุมวิชาการว่าด้วยความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทย สิทธิ อำนาจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 จัดโดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย || สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม (สสมส.) || มหาวิทยาลัยมหิดล || สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1 2
Copyright © 2017. All rights reserved.