yukti

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โสมสุดา ลียะวณิช

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โสมสุดา ลียะวณิช ที่ท่านได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556

“Why can’t it be me?” (ทำไมจะถึงคราผมบ้างไม่ได้ล่ะ)

ยุกติ มุกดาวิจิตร: “ข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์พัฒนา กิติอาษาเมื่อเช้าตรู่วานนี้ (10 มกราคม 2556) …. นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของแวดวงสังคมศาสตร์ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สถานภาพและอัตลักษณ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม

เมื่อศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ที่สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA) คณาจารย์จาก 10 สถาบันมาร่วมกันถกเพื่อสร้างกรอบของการทบทวนตนเองว่า ตกลงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยามมีพัฒนาการมาอย่างไร มีคุณูปการ (และอคุณูปการ?) อย่างไร และได้สร้างความรู้ใหม่อะไรหรือไม่

การก่อตั้งสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส, Siamese Association of Sociologists and Anthropologists: SASA)

ยุกติ มุกดาวิจิตร อ่านครั้งแรกที่การประชุมเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10, 12 มีนาคม 2554, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับปรุงแก้ไขบางส่วนเพื่อการเผยแพร่ในที่นี้

วิพากษ์ตัวบทและอำนาจของแบบฟอร์ม TQF

ยุกติ มุกดาวิจิตร || บทความนี้ต้องการวิพากษ์ TQF ในฐานะที่มันเป็นตัวบทของ “วาทกรรมการศึกษา” ประเภทหนึ่ง ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติและความคิดในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา วาทกรรมการศึกษาของ TQF วางอยู่บนจิตนาการของมนุษย์ สังคม และการศึกษาแบบหนึ่ง ซึ่งขัดแย้ง ไม่เหมาะสม และกลับจะเป็นการทำลายมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน

Copyright © 2017. All rights reserved.