panarai ostapirat

การจดทะเบียนสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA)

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA) ขอแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งสมาคมฯ ว่า ขณะนี้สมาคมฯ ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

การประชุมวิชาการว่าด้วยความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทย สิทธิ อำนาจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 จัดโดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย || สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม (สสมส.) || มหาวิทยาลัยมหิดล || สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) กับวิกฤตมหาวิทยาลัยไทย

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี || TQF ไม่ใช่เครื่องมือในการประกันคุณภาพอย่างที่มักกล่าวอ้างกัน หากแต่เป็นกระบวนการแทรกแซงของรัฐเพื่อควบคุมอุดมศึกษาผ่านสถาบันเช่น สกอ.

1 2 3
Copyright © 2017. All rights reserved.