panarai ostapirat

สัมมนาวิชาการ สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาไทย: บททบทวน ข้อท้าทาย และนัยเชิงนโยบาย

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30-15.00 น. ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เสวนาวิชาการ คน ค้น คน: จริยธรรมในการทำงานทางมานุษยวิทยา

จัดโดย สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส.) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พัฒนาในสายตาของฉัน

รัตนา โตสกุล: “ดูเหมือนว่า ตลอดชีวิต อู๋ไม่เคยหยุดนิ่งกับการทำงานทางวิชาการ และงานกิจกรรมทางสังคมที่ยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ของตนเองในทางวิชาการและทางสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย”

อาลัยนักมานุษยวิทยาไทยในต่างแดน

อนุสรณ์ อุณโณ: “พี่พัฒนาเป็นตัวอย่างของนักมานุษยวิทยาที่มีทั้งความมุ่งมั่นในทางทฤษฎี ความอนาทรต่อคนทุกข์ยาก และความเคารพในความเห็นของผู้อื่นที่ให้ผมได้เรียนรู้ไม่จบสิ้น…”

จดหมายถึงบรรณาธิการ

วิภาส ปรัชญาภรณ์: “ในฐานะของคนทำหนังสือ ผมชื่นชมและนับถืออาจารย์พัฒนาในการทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ บุคลิกของอาจารย์ที่สุภาพ ถ่อมเนื้อถ่อมตัว เป็นมิตร หัวเราะง่าย และไม่เรื่องมาก อาจตรงกันข้ามกับการทำหน้าที่บรรณาธิการที่อาจารย์ละเอียดอ่อนกับคุณภาพทางวิชาการ …มีความเด็ดขาดและความรับผิดชอบในฐานะบรรณาธิการ”

1 2 3
Copyright © 2017. All rights reserved.