คณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ || นายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ พรชัย  ตระกูลวรานนท์ || อุปนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินี  ตันธุวนิตย์ || กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงพล  อินทร์จันทร์ || กรรมการ

คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร || กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว || กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกริช สังขมณี || กรรมการและประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. แพร  ศิริศักดิ์ดำเกิง || กรรมการและนายทะเบียน

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี || กรรมการและปฏิคม

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา  ศิริผล || กรรมการและเหรัญญิก

รองศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ  มุกดาวิจิตร || กรรมการและเลขานุการ

Copyright © 2017. All rights reserved.