สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

จักรกริช สังขมณี