สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

research

ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม

ภาพจากการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจเรื่อง “ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *