สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

events

Thailand’s Unique Challenge to the Historiography of Women’s Suffrage

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม
ร่วมกับ
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Studies)
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญฟังการบรรยาย หัวข้อ

Thailand’s Unique Challenge
to the Historiography of Women’s Suffrage

โดย Profesor Katherine Bowie
Department of Anthropology, University of Wisconsin-Madison

วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2218-7313 || อีเมล์ singdele [at] gmail.com

 


abstract

In the traditional historiography, women’s suffrage is portrayed as having begun in western countries. As Bowie has argued, in fact Thailand was the first country in the world in which women received suffrage at the same time as men without any controversy. Women received legal suffrage in 1897, long before women in the United States or most other western countries. In this talk, Dr. Bowie will discuss the various factors which may have contributed to Thailand’s pioneering role, ranging from the role of the Women’s Christian Temperance Union (WCTU) and Presbyterian missionaries to the importance of matrilocal kinship and palace women. She will note the continuing importance of women in Thai politics.

 


Katherine Bowie is Professor of Anthropology and current Director of the Center for Southeast Asian Studies at the University of Wisconsin-Madison. She has lived in Thailand eight years. An expert in village life, her research combines oral histories, participant-observation and interviews with archival sources. She completed her BA with Distinction at Stanford University (1972) and her PhD at the University of Chicago (1988). She has served as a Fulbright Scholar, Eisenhower Fellow, book review editor for PoLAR (Political and Legal Anthropology Review), president of the Midwest Conference on Asian Affairs (MCAA), and president of the Council of Thai Studies (COTS).

Her publications include Voices from the Thai Countryside: The Necklace and Other Short Stories of Samruam Singh ( University of Wisconsin Press, 1998); Rituals of National Loyalty: An Anthropology of the State and the Village Scout Movement in Thailand (Columbia University Press, 1997), and articles in Journal of Asian Studies, American Anthropologist, American Ethnologist, and Comparative Studies in Society and History. She teaches courses on cultural anthropology, political anthropology, historical anthropology, Theravada Buddhism and mainland Southeast Asian societies. Her research interests range from Thai peasant history and politics to her more recent work on gender and religion. She is currently conducting research on the Vessantara Jataka and Khruubaa Sriwichai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *