สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

คณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ || นายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ พรชัย  ตระกูลวรานนท์ || อุปนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ตันธุวนิตย์ || กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงพล  อินทร์จันทร์ || กรรมการ

คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร || กรรมการ

อาจารย์ ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว || กรรมการ

อาจารย์ ดร. จักรกริช สังขมณี || กรรมการและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ แพร  ศิริศักดิ์ดำเกิง || กรรมการและนายทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี || กรรมการและปฏิคม

อาจารย์ ดร.อรัญญา  ศิริผล || กรรมการและเหรัญญิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ  มุกดาวิจิตร || กรรมการและเลขานุการ