สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

สมาชิก || membership

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม
Siamese Association of Sociologists and Anthropologists (SASA)

รับสมัครสมาชิก

ประเภทสมาชิก

  1. สมาชิกสามัญรายปี ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 200 บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 200 บาท
  2. สมาชิกสามัญตลอดชีพ เสียค่าบำรุง 5,000 บาท
  3. สมาชิกสมทบ ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 200 บาท

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

  1. สมาชิกสามัญรายปี สำเร็จการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือ ประกอบอาชีพหรือผลิตงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  2. สมาชิกสามัญตลอดชีพ สำเร็จการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือ ประกอบอาชีพหรือผลิตงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  3. สมาชิกสมทบ ผู้ที่สนใจวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือ สถาบันการศึกษา (นิติบุคคล)

สิทธิที่จะได้รับ

  1. สมาชิกสามัญรายปี มีสิทธิเลือกตั้ง ได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม มีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุม และได้รับสิทธิอื่นๆ ที่สมาชิกสมทบได้รับ
  2. สมาชิกสามัญตลอดชีพ มีสิทธิเลือกตั้ง ได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม มีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุม และได้รับสิทธิอื่นๆ ที่สมาชิกสมทบได้รับ
  3. สมาชิกสมทบ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่และอภิปรายญัตติที่เกี่ยวกับสมาคม มีสิทธิรับสวัสดิการที่สมาคมจัดขึ้น และอื่นๆ

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมาที่:

ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: อีเมล์ || gmail

ดาวน์โหลดใบสมัคร

GDE Error: Unable to load profile settings