สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

about

เราเป็นใคร

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม ก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการเป็นพลังอิสระที่สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาความรู้ได้ดวยตนเอง เริ่มต้นจากนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยากลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันปรึกษาหารือ จนจดทะเบียนเป็นสมาคมได้สำเร็จเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

เราทำอะไร

ส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และเป็นศูนย์กลางการประสานงานทางดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายเร่งด่วน

กำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

 


การจดทะเบียนสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม [อ่าน]

คณะกรรมการสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม [อ่าน]

ข้อบังคับสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม [อ่าน]

ติดต่อเรา [อ่าน]


 

GDE Error: Unable to load profile settings